Všeobecné obchodné podmienky

 

1.       Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke www.bezalergenov.sk, prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Produkty" v príslušných gramatických tvaroch).

Predávajúci:
d-triem, s.r.o. Obrancov mieru 58, 902 01  Pezinok

IČO: 50377418, DIČ:

Reg. Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 112187/B

Bankové spojenie: FIO BANKA, a.s.  Kollárovo nám. 15, Bratislava, 811 06, Slovakia

IBAN: SK5383300000002001024361 BIC: FIOZSKBAXXX 2001024361/8330 (SR)

IBAN: SK1583300000002601024365 BIC: FIOZSKBAXXX 2601024365/2010 (ČR)

mobil: 0902 344 269

e-mail: danka@bezalergenov.sk

Kupujúci:
Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.
 

2.      Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním on-line produktu.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

3.      Cena on-line produktov

Kupujúci sa za nadobudnutý produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode predávajúceho, ktorá je aktuálna a platná v dobe objednania produktu. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

4.      Autorské práva predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený produkty nijakým spôsobom šíriť, ani sprostredkovať tretím osobám.

Pre prípad porušenia autorských práv predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti kupujúceho.

 

5.      Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach predávajúceho.

Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby predávajúcim.  Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line produktu.

V prípade produktov nedodávaných elektronicky je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby predávajúcim.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada súhlas kupujúceho. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

 

6.      Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je uvedená pri každej objednávke zvlášť.

 

7.      Záručné podmienky a reklamácie

Na produkt zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.bezalergenov.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri on-line produktoch predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 0902 344 269 alebo na e-mailovej adrese danka@bezalergenov.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie.

 

8.      Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

 

9.      Voľba právomoci a rozhodného práva

 

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

10.      Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

VOP vstupujú do platnosti dňa 1.7.2016.

 

© 2016 bezalergenov.sk

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.